DARMOWA DOSTAWA na terenie WARSZAWY!

§ 1

Niniejszy regulamin usługi Newsletter, zwanym dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia tej usługi świadczonej przez:

JERRY Jarosław Ciećwierz, ul. Broniewskiego 37, 01-716 Warszawa, NIP: 5241325278 – zwanym dalej „Najpiękniejsze Meble”

 

§ 2

1. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu na podany przez użytkownika tej usługi adres e-mail wiadomości mailowych zawierających informacje dotyczące oferty sklepu internetowego www.najpiekniejszemeble.com oraz artykuły branżowe oraz informacje o promocjach.

2. Użytkownik poprzez zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter, udostępnia swój adres e-mail, podany w formularzu rejestracyjnym, w celu otrzymywania wiadomości mailowych, o których mowa w postanowieniach ustępów powyższych.

§ 3

Usługa Newsletter jest bezpłatna. 

§ 4

1. Korzystać z usługi Newsletter może każda osoba, która na stronie www.najpiekniejszemeble.com
w części dotyczącej Newslettera poda swój adres e-mail, a następnie potwierdzi zapoznanie się z niniejszym regulaminem świadczenia usługi Newsletter oraz kliknie przycisk „Zapisz mnie”. Kliknięcie wskazanego przycisku powoduje zapisanie podanego adresu e-mail do bazy danych. Czynność ta jest równoznaczna z zawarciem umowy o korzystanie z usługi Newsletter

§ 5

Firma Najpiękniejsze Meble informuje, że poszczególne Newslettery stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn.zm.).

§ 6

Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§ 7

1. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.

2. Osoba korzystająca z usługi Newsletter wypowiada umowę o korzystanie z tej usługi poprzez skierowanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres mailowy sklep@najpiekniejszmeble.com lub pocztą / osobiście na adres siedziby firmy: ul. Broniewskiego 37, 01-716 Warszawa.

§ 8

Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu e-mail, natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.

§ 9

1. Wszelkie reklamacje należy składać na adres mailowy sklep@najpiekniejszemeble.com lub pocztą / osobiście na adres siedziby firmy: ul. Broniewskiego 37, 01-716 Warszawa.

2. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze Newsletter, świadczonej przez Najpiękniejsze Meble.

3. Najpiękniejsze Meble rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

§ 10

1. W trakcie korzystanie z usługi Newsletter zabronione jest dostarczanie, w szczególności w korespondencji z Najpiękniejsze Meble lub w formularzu rejestracyjnym, treści o charakterze bezprawnym.

2. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi od razu po zawarciu umowy o korzystanie z usługi Newsletter, na co jej użytkownik wyraża niniejszym zgodę.